+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Görev (Misyon)
Fakültemiz, k
arşılaştığı problemleri çözebilen, takım çalışmasını başarıyla yürütebilen, tahlil-sentez yapabilen, eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşım ile ömür boyu öğrenmeyi hayat prensibi olarak benimsemiş, ilmî-akademik yaklaşımı özümsemiş, yaratıcı düşünebilen, kültür sanat faaliyetleri tertip edebilen, okuyan, sahasının gerektirdiği bilgi donanımını yeter seviyede almış, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş bireyler yetiştirmeyi, ülkemize kültürel ve bilimsel katkı sağlamayı kendine görev olarak benimsemiştir.

 

Hedef (Vizyon)
Fakültemiz, s
osyal bilimlerde ülkemizin tarihî mirasına ve yarınlarına ışık tutan, farklı kültürlerin  kaynaşmasında ve dünya ile bütünleşmesinde etkin rol oynayan, fen bilimlerinde ise ülke ve dünya bilimine üst düzeyde katkı sağlayan, Türkiye’deki ilk on fakülte arasına girmeyi kendine hedef olarak belirlenmiştir.